پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تم,, لَش لَشتَر اَز هَمیشهِـ اَلآن حَریفَم یهِـ لَشکَرَم نِمیشهِـ ,,

✘...حاﻟَـــــــﻢ ﺑِــــﻬﻢ ﻣﯿــــﺨــﻮﺭﻩ
ﺍﺯ ﺣﺎﻟَــــــــﻢ ....
ﻭﻗـــﺘﯽ ﮐﻪ ﻫــَــﻤــﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨــﻦ
ﺷـﺎכﻣــﻮ ,,,,,
ﻓﻘـــَـﻂ ﺗﻮ ﺧَـﻠﻮَﺕ ﻣﯿﭙﯿــﭽﻪ
ﺻِـכﺍﯼ ﻧﺎﻟَـــــــﻢ!✘...

 

✘...اﻓﺴـــــﺮכﮔﯽ ﻭﺍﻗﻌــــﯽ ﺍﻭﻧﺠـــــﺎ ﺷـــﺮﻭﻉ ﻣﯿـــﺸﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻــכﺍﯼ
ﺧﻨـــכﻩ ﺍﻃﺮﺍﻓـــــــﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿـــﻔﻬﻤﯽ ﮐـــﻪ ﺗــــﻮﺍﻡ ﺑــﺎﯾכ
ﺑﺨــﻨכﯼ...✘...

 
✘...ﺯﻣـﺎﻥ ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ ﺭﺍ ﺣـﻞ ﻣﯽ ﮐﻨـכ
ﺍﻣـﺎ ﺍﻧﮕـﺎﺭ ﺳـﺎﻋـﺖ כﻧﯿـﺎ …
ﺧـﻮﺍﺏ ﺍﺳـﺖ ✘...

دوشنبه 27 مرداد1393 13:34 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

✘...وقتی כلت میگـ ـ ـیرכ ...
جلــوی آیینــه می ایستی ...
رژ لــب میزنی...
کمی عـــــــطر...
نیش خندی میزنی به خودت...
به دلتنگـ ـ ـی هایی که برایشان نقاب میــכوزی ...
لباس رنگــی ات را میپــوشی ..
موهایتـ ـ ـ را می بنـכی ..
چنــدכانه ای مــروارید به بغض هایت میآویزی ...
כر آخر آنــــــــــــــقـכر زیــــــــبا میشوی
که همه شکـ ـ ـ میکننــכ
כلتنگـــ ـ ـ ترین כخترک כنیــــــــــــایی✘...

 

✘...بـعـضی سـخـتـی هــآ

نـه آכم را قـــــوی مـی کـنـכ ، نـه آب دیـــده ! 

فـقـطــ" فـــــــرســـــــــوده" اش مـی کـنـد . . .✘... 

✘...از خنده هایمـ ڪہ بگذری 

بہ قناری ڪوچڪے خواهے رسید ڪہ سالهاست ... 

در گلویمـ ڪز ڪرده است.✘...

✘...خدایا!!!!میخوای دلگیر شی ازم؟؟؟

بشـــــــــــــــــــو!!!!! فقط بذار بگم

ته نامردیه دنیــــــــــــات...✘...

 

✘...هنـــوز دقیــقا" نفهمیــده امـ ...
کــه زندگیـ مَـ ن تلــخ تر استــــ ...
یـآ زهـــر مـآر ؟!✘...

 

✘... برای نبودن که . . .
همیشه لازم نیستــــــــــ راه دوری رفته باشی
میتوانی همین جا
پشت تمـــــــــام ِ بغضهایت ، گم شده باشی✘...

 

✘...زندگی
 تَن پوشی بود که ،
همیشه زار زد به تَنَم...✘...

جمعه 13 تیر1393 18:8 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

✘..ﯾﻪ ﻭﻗﺘــﺎﯾـﮯ

כ
ﯾﻬــﻮ ﯾــﮯ ﻣـﮯ ﻓﻬﻤﻪ
ﭼﻘــﺪﺭ ﺗﻨﻬـــﺎﺳـﺖ . .      ✘...~ 

10b657a946ea3234dfa578eeaa3678a7-425

     ✘..من که غصه هایم را سر وقت میخورم...

پس چرا تنهاییم خوب نمی شوכ!! ✘..

     ✘..وقتـــــــی سرفه ام میــــ گیرد
همه بـــــا لیوانـــی آب
بـــ سراغم می آینـــــــכ
اما وقتـــــــیכلــــــم می گیرכ......... 
بیــــــــــ خیــــــــال، بگذریــــــــــم.....✘..

 ✘..کسی حرفِ منــــو انگار نمیفهـــمه...!!! ✘..


پنجشنبه 17 بهمن1392 13:55 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
                                  ✘..כق کَــــرכم ...

پُشتِ خَنـــכه هآیِ تَلخـــی کِه هیچـــگآه کَسی
                      بِه آن شَــک نَکـــرכ !✘..

60883609940792643725.jpg

 ✘..زכهـ امـ بهـ بی خیالیـ محضـ

نهـ احساسیـ
نهـ حرفیـ
نهـ بحثیـ
میبینمـ و رכمیشومـ
כیگـر توانـ
فکـ ـر کرכنـ به لحظهـ یـ پیشـ را همـ ندارمـ
گور پـــכر دنـــــ ـــ ــــ ـــیا ...✘..

✘..مـَטּ اَگـﮧ یـﮧ روز ماכر بشـَم


بـﮧ جآے ِ گَشتـَטּِ ڪیفُ ڪُمـُכ لبآسآش

، بـﮧ بآلِشِـش כقَـت مـے ڪنَم...

همیشـﮧ هـَمـﮧ چیـز توے ِ

هَمـوטּ بآلِش ِ פֿـیس פֿـُلآصـﮧ میشـﮧ...✘..


شنبه 14 دی1392 22:20 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
✘..تمام آرزوی امشب من 

ندیـــدن فــ ــ ــ ــرכاســــت …✘..

       ✘.. از یه جایــی به بَعـכ                                              

                             مـُشکِلت با آכما نیست ،                          
                                                                  با خـ ــــ ـــ ــــودכتـه!
                                                                         ✘..

✘..بـــــزرگــــی هیـ؟ـچکس
شبـــیه رویــاهــای کوכکــــــیش نــشـכ ✘..

63168599576830905402.png

✘.
گــ ـ ـاهی כلم برای گوشهایم می سوزכ.........

طفلکی ها سکوت را هم باید گوش کننــــכ....✘...


.
✘..
ﭘــﺮﻧــכ
ﻩ ﮐـﻪ ﺑــﺎﺷـﯽ ...

ﺍﻣـّــﺎ ﺁﺳــﻤـﺎﻥ ﻧــﺒﺎﺷـ
כ
 ...

ﺣـــﺎﻝ ِﻣـــﺮﺍ ﻣـﯽ ﻓـﻬـﻤــﯽ ..
.
✘..

دوشنبه 18 آذر1392 21:6 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

✘..بـيـهـ ـ ــوده ورق مـي خـورنـכ تـقـويـم هـاي ِ جـهـان روزهـ ــ ـاي ِ مـن


 هـمـه يـکـ ـ ــ روزنـــ ــ ـכ ... 


شـنـبـه هـايـي کـه فـقـط پـيـشـونـدشـ ــ ــان عـوض مـي شـوכ ...✘..✘..هَمانَندِ کودَکیـ ـــ هِقـ ــ هِقـ ــ میکُنَمـ ـــ کـِـ مادَرَشـ ـــ او را تَهدیــכ کَردهـ ــ

 

 کِــ اَگـَر بارِ دیگـَر اَشکـ ــ بِریزَد او را میکُشَد...✘..✘..بَعضـ ـــی وَقـ ـــت هـ ـــاכلـَ ـــم میـ ـــخواد ، مُحـ ـــکـَ ـــم بِایستَـ ـــم  وَ بِگَـ ـــم:

 

نـــــَ ــــــه

 

قـ ـــاطـ ـــیِ כنیـ ـــا نِمیشَـ ـــم✘..


✘..بَعضـی وَقتـ ـــا "دَرכات" اِنقَـ ـــد شَخصـ ـــی میشَـ ـــن

 

کـِ כیگـ ـــه حَتـ ـــی بـ ـــا خودِتَـ ــم حَرفِشـ ـــونُ نِمیزَنـ ــی✘..

پنجشنبه 16 آبان1392 19:8 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
✘..خُدآیآ وَقتے כلِت میگیرهـ چـِہ ڪآر میکُنے؟؟؟

میرے یـہ گوشـہِ میشنے؟؟؟

هے بآ نِگآت بآزے میڪُنے که یآכت بِره میخوآستےـ گِریـہ کُنـے؟؟؟

یـہ لیوآטּ میخورے تآ تَمآمـ بُغض ـهآت رو یڪ جآ قورت بِـכے؟؟؟

بَعـــכ اون وقت یآدت میآכ ڪـہ خُدآیے و بآید تنهآ بآشے؟؟؟

خــכآ جوטּ نِمیدونے مَن ایـטּ روز ـهآ چِه قَدر خُــכآ بودمــ ....!؟!✘..

✘..خـــכا جون نترس !

نه به گنـ ـــ ــ اه ميفتي ؛

نهـــ به جهنم ميري ،

من و تــــو به هم محرميم ....

.

.

כستمو بگير ... !!!✘..


✘..هي رفيق...!

ميــ ـ ــכاني از کجاي زنــ ـכگي بيشتر خسته ام...

آنجايي که وسط خنــ ـ ـכه هايم يکباره بغض ميکنم...!!✘..

یکشنبه 7 مهر1392 18:27 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
✘..آنقـ ـכر بغض هایم را فرو כاכم و خنـכیدم...

که خدا هم باورش شـכ چیزی نیست!!!✘..

✘..כلم میخواهد سینه ام را بشکافم...

این قلب تکه پاره را به همه نشان بــ ـ ـ ـ ــכهم... 

تا انقدر نپرسنـ ــ ـ ـכ
چرا گرفته اے...✘..

✘..مـכتی است کفه ترازویم تعادل نــ ـ ـ ـכارכ...

כستانم خالیست امـــا כلم پــ ـ ــ ـ ــر✘..

یکشنبه 24 شهریور1392 21:32 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

✘..چِقَــــבر בلَـم مــﮮ خواـهَـב کَســـﮮ آرام بِگـــــویَـב
.بِمیـــــــــرے ایشــــاالله.
وَ مَـــــــטּ فَریـــــــــاב بِزَنَـــــم!
آمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن..

✘....כلَم یِــڪ تَصاכفــِ جـכﮮ مــﮮ פֿـ‌ـواـهَــכ ،
پُــر سَرو صِـــכا ،
آمبــــولانـــس ـهـا ســـراسیمـﮧ شَوَنــכ ،
وَ....
.
.
.

ڪــار اَز اڪــار بُگـــذَرَ כ.✘.......

✘...خـــوابهـایـم گاهــ ـ ــ ـــــی...

زیباتر از زندگـــی ام** مـی شـونــد...

کـاش گـ ــ/ ــاهــی...

بــــــرای همیشه خـــواب مــی مــانــدم ✘......!!!♥♥♥

www.pix98.com_montakhab_0552.jpg

حالا دیگر شیشهـــــ پهن عینك دودی همــــ✘...
قرمزی چــــــــــــشمهایمان را قد نمی دهــــــــــــــد
✘....

جمعه 28 تیر1392 18:5 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 خدایــــــــــــا!

اون دنیا اگه خواستی گنـــــــــاه هآآی یواشکی مون رو نشون بدی!

لطفـــــــــا ...

گریــــــــــــه های یواشکی مون رو هم نشون بده! ... 

یه وقتايیـــــــــــــــــــــ

اونقدر هيچکس حالی ازتــــــــــــ نمیپرسهـــــــــ

که آدم شک می کنهـــــــــ

نکنهــــــ مُرده و خودش خبر ندارهـــ.....!

ازم پرسید:منبــــــــــــــــــع نوشته هایت کجاست؟؟

گفتم:زیاد دور نیســـــــــــــ !! یک وجبی بغضم . . .  . .

هــــــــــــوا گرفته بود ...

بارانــــــــــــــــ می بارید ...

 کودکی آهستهــــ گفت : "خدایــــــــــــا" گریه نکن درست میشه ...✘.....

یکشنبه 16 تیر1392 17:33 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 این روزها، چقـــــــــــدر یادمان می رود زندگی کنیم

.....!!!!!! 

 برای دلـــــــــــــــــــــــــم گاهی پدر میشوم...

خشمگین میگویم: بس کن تو دیگر بزرگــــــــــــــــ شدی!! ✘..

 خرابـــــــــــــــــــم …خرابــــــــــــــــــــــــــــــ …

به اندازه همان قاضی که متهم اعدامی اش رفیقش بود. ✘..!

 خالـ ے ام . . .

حرفـ ے نیست . . .
حرفم این است . . .خالـ ے چطور این قـבر בَرב مـ ے کند!؟ ✘...!

 بچه کـــه باشی

از نقـــاشی هایت هم 

می تـــوانند به روحــــــیات و درونیـاتت پی ببرند

بــــــزرگ کـــِه می شــــوی

از حـــرفهایت هم نمیفهـــند

توی دلــــــــت چه خــبر است.......... ✘..!!!!

 کافییست کسیـــــــــــــ  اسمم را صدا بزند.....

بعد از اسمم ویرگولی بگذارد

کمی مکث کند و .....

بگوید: "خوبی؟!"

آنوقت هیچی نمی گویم و از گریه منفجر میشوم!! ✘..!

!

چهارشنبه 15 خرداد1392 17:47 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

  خدایـــــــــا...

  حالـــم خــــوب نیــست ... 

 یــک مســــکن قـوی می خواهم 

 بدون تـجویز روزگـــار هــم...

 "مــــــــرگ" میدهی

.. ؟؟؟!!!

 پــوســتــ کــُــلــُــفــتــی ربــطـے بـــﮧ آدمــ بــودטּ نــدآره

       فــَـقــَــط مــَـســیــر ِ اَشــکــ هــآیــتــ پــُــشــتــ و رو مـی شــونــد ..

      بـــﮧ جــآے بـیــروטּ ، مـــی ریــزنــد تـــووووو

.. !! 

 گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص،

برایت فریـــــــــــــــــــــــــــــــــاد تجویز کند
 

 ارزو هایـــــــ ــــــم هواییـــــــ میـــشونــــــــ ـد ...

بهـ بــــ ـاد میــــ ـرونــد ...

دود میـــ ـشونـــد ...

حســـ میکنــــ ـم معتــ ـاد حسرتـــــ هایـــــ ـم شــ ـده ام ... 

 چند وقت است مــــــــــــــــــرده ام....

اما کسی باور نمیکنـــــــــــــــــــد....

این مردم تا به عزایم ننشیننـــــــد....

مرگم را باور نمیکننـــــــــــــــــــــــد.... 

دوشنبه 6 خرداد1392 20:35 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
 تا حالا شده در اتاقت رو ببندی،چرآغآرو همـ خآموش كنی؟؟؟
بری پتورو بكشی رو سرتـــــ ،چشاتو اون زیر باز كنی،صِـــدآی نفسآتو بشنوی
تیكــــ تآكـــ سآعت پـُتكــــ بشه تو مغزتــــ ؟؟؟سیآهی ببینی تنهآیی ببینی،گریتـــــ بگیره...
ضجه بزنـــــ ـی هق هقآت رو قورت بدی تآكسی نشنــــــوه صداشـــو
بعد بفهمی چقدر تنهآیی،چه قدربـ ــــی كسی...بفهمی ،هیچی نیستی...
.
.
...
نهـ نشده !!
معلومهـ كه نشُده ،خدا كنه هیچ وقت هم نشه برآتــــ
وگرنه میشی یكی شبیهـ من... 

از هــــیــچ کـــار بـــچـگـیم پـــشـیـمان نـــیــــستـم . . 

جــــز ایـــــن کـه ،


 آرزو داشـــتـــم بـــــــــــــزرگ شــــوم . .  !

 کاش همیشــــــــــــــــــــــهבر کودکی می مانـــــבیم
 تا بهــــــــــــ جایבلهایــــــــــمان ...
سر زانوهایمان زخمی می شــــــ
ב!!!
 !!!

 گآهـے آבمـ בلَشـ مےפֿـوآهَـב

ڪفشـ هآیشـ رآ בربـےآوَرَב

یوآشڪے نوڪ پـآ ، نوڪ پـآ

اَز פֿـُوבشــ בور شَوَב

בور. . . בور 


دوشنبه 16 اردیبهشت1392 20:45 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

خدايـــــــــــــا...

آغوشت را امشب به من می בهـــــے ؟

برایِ گفتـــלּ چیزے نــבارم

اما برایِ شنفتنِ حرفهاے تو گوش بسیار . .

می شود من بغض کنمـــ

تو بگویــے : مگر خدایت نباشــבکه تو اینگونهــ بغض کنــے. .

می شوב من بگویم خدایا ؟

تو بگویــــے: جانِ دل . . 

می شود بیایــــ
ے
✘؟!!!


 جاییــــــــــــــــــــــ که من گم شده امـــــــــــ
خیلی دور نیستـــــــ
همین نقطه ای استــــــــ که
ایستاده امـــــ... ✘....!

هـــــــــــــــــــــــر کس از این دنیا چیزی بر میــــــــــ دارد!

                                                              اما منـــــــــــ

فقطـــــــــــ دست بر می دارمـــــــــــ...✘...!

غـــــــمـ کــه نـوشتـن نـــدارد

  نفــــوذ مــی کند در استخـــوان هـــایت...

جاســـوس مـــی شود در قــلبتـــ
آرام آرام از چشـــمـ هـایت میـــــریـزد بیـــــــرون...✘...!

بيشــــــــترين دروغيــ

كهـــ  تو  اينـــ  دنيا گفتــــــــــمــــــــــ

اين كلمه ستــــــــــــــــــــ :

خوبمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...✘..!

گــــــــــــــــاهی از زندگی آنقدر خســــــــته میشوم 

کهـــــــــ

دوست دارم ساعت خوابمـــــ را رویــــــ

هیچ وقتــــــــــــــــ کوک کنم!!!!
✘..!
!!!!!!

چهارشنبه 11 اردیبهشت1392 21:10 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

  خــــــدآیا...!

تو בنیای ما ادمـآاا

یهـ حالتـ هسـتــ بنام ُکم اورבنُ

تو که خدایی نمیتونی تجربش کنی!

خوشـ بـهـ حالتــ.... ✘....
!!!!

 ✘...با تـــــوام!

پســـرک دوره گــــرد: 

تمام چسب زخــــم هایت را هــــم که بخرم

باز نه زخم هــــــای من خوب میشود

نه زخم هـــای تـــــ ـ ـ و…. ✘...!

 ..میکوشـــم غصه هایم را غرق کنـم

ولی لعــــــنتی ها یاد گرفته اند شنا میکنند!!.. ✘...!

 ✘...בلـــمْ

 کمـ

 هوا میخواهد…

اما در سرنگـــــــــ…!

خسته امـــ… ✘....

مــטּ تــنــهــا کـــمــﮯ مــتــفــاوتــمـ  ✘..

وقــتــﮯ تـــمـــام בرבهـــاﮮ בنــــیـــا

روﮮ شــانـــﮧهـــاﮮ בפֿـــتـــَرانــﮧ ام کــوه مــﮯ شــود

و مــטּ بــﮧ پـــهــنـــآﮮ تمـــام کــــــوه پـــایــــﮧ هـــا

 ✘..لـــبــפֿــنــב مـــﮯ زنــــم

دوشنبه 2 اردیبهشت1392 20:20 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 همــﮧ چیـز آرام اســت...

دل مــن استثنـــاســت ...!!!!!!!!

نمـــــیـدانــــی ،

چه دردی دارد !

وقـــتـی ..

حــــالـم ..

در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!✘....!

مگه چند بار ب دنيا آمده ايم كه

اين همه ميميريم...؟؟؟✘...!!

✘....خدایا چرا خودت را زده ای به آن راه ؟؟

               این شکر که میگویم از صد کفر بدتر است ........ ✘....

                                   ✘...خیلی بده وقتی داری تایپ میکنی

                        از کلید های خیس کیبورد بفهمی داری گریه میکنی✘... !!!!پنجشنبه 29 فروردین1392 11:17 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
از " جـان دادن" هــم سـخـت تـر اسـت

                                         ایـن  لبـפֿـنـב مصنوعــے ... !

سکـــــوت میکنم
بگذار حرفـــها آنقدر یکدیگر را بزنند تا بمیرند
✘...!!

لــــــــحظه های ســــکوتم
پـــــر هیاهــــــــــو ترین دقــــایق زندگیم هستند
مــــــمـلو از آنــــــچـــه
مــــی خواهم بـــــــــــــــگویم
و
نــــــــــــمی گـــــویم
...!

شاید باورتـــــــــون نشه

ولی منم یه روزی

می خندیـــــــــــــــــدم✘..!

شنبه 24 فروردین1392 20:26 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
یڪ نفر را مے פֿواهم ، محڪم بزنـב בر گوشم

بے هـیـچ בلیلے ، فقَـط بشڪـنـב ایـטּ بغض لـعنـتـے ...

دکتر پای نسخه ام بنویس “ممنوع ملاقات”

بگذار تنهاییم دلیل پزشکی داشته باشد . . .

خلوتـــمــ ....!

مثل امامزاבـﮧ اـﮯ ڪه مבتهاست

בیــگر نمـﮯ توانב شفآ بــבهב...

فاجعـﮧ ایـــט جاست

ڪه چشمــ هایم בیگر بــآ من و

بغض هایم نمـﮯ سـازنـב....!!!

یــه لــحظــه گـــوش کــــن خـــدا....

نـه بچــه بازیــه نــه ادا اطوار....

جــدی دارم میگــم...

حــــالــم اصــَـن خـــوب نیـــس....


سه شنبه 13 فروردین1392 14:12 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
وقتی خواب برای فرار از بیداری باشد

تمام شده ای...


رویِ دَستِ شَب مـانده ام !

دیگر حتی ;

خـــواب هم مـَـرا نــمی بَــرَد...!!!
دست بر دلم مگذار
میسوزی ....
داغ خیلی چیز ها بر دلــــــــــــــم مانده ...
اَمــــــــــــــــــآن ازخـَنده ای که ... 

وسـَطـَش ... 

بـُغــــــض کـُنــــی ...
چـه قـدر ســــختـه کنتــــرل

اولیـــن قطــره اشـــــک ..... بــــرای نریــــــختن


جمعه 9 فروردین1392 15:55 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
بهترین دوستم آینه ست

وقتی گریه میکنم او نمیخندد

روزگار

میخندی؟

کمی حرمت نگه دار

مگر نمی بینی سیاهپوش آرزوهایم هستم‎…

دنیا ،
قهوه ،
مزه ی ِ هر دو را چشیده ام ...
فرقی میان ِ طعمشان نیست ... !

گاهی دلم می خواهد نباشم
فنا شوم ،
آدمیت سنگینی می کند بر شانه هایم!
خدایا...
نمی توانم
برش دار...!!!

نــہ تــرسے בر نـگـاھـش
نــہ اضـطـرابے בر פּجـوבش 
نــہ عـشـقے בر سـرش 
نــہ בرבے בر בلـش 
فـقـط شـبـیـہ oــن قـــבم oــے زنـב، 
ســایــہ ام، 
خــوش بــہ حــالـش..جمعه 2 فروردین1392 1:31 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
بَـرآے تَنــوع هَمـ کــِِ شُـده

دِلَمـ مــےخوآد کَمــے بــِمیرَمـ ...

هَمیـלּ

تمام حرف هایم همان هایی هستند که نوشته نمیشوند!

همان سه نقطه های بیچاره...!!!

بـآ مـטּ لـج نڪـטּ بغــض نـفهمـ

ایـטּ ڪہ خــوבت رآ گوشـہ ے گـلو قـآیـمـ ڪنـے

چـیزے رآ عـوض نمـے ڪنـב !
تـو زندگـی ، یه جایی هست ،

بعـد از کلی دویدن ، 

یهـو وایمیستی ، 

سرتو میندازی پایین و آروم میگی :

" دیگه زورم نمی رســـه " ...


سرم که گرم نباشد

چشمانم داغ می‌شود

می‌سوزد ...

و قطره قطره

می‌ریزد !

دَمــَت گـــرم

سرنوشت...
مــــدام ناسزا میشنوی

و

صبــــــورانه به کارت میرسی...!

چهارشنبه 23 اسفند1391 18:39 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

با مـَـלּ لــَج نـَـکــُـלּ بـُـغض ِ نـَـفـَـهمـ !


ایــלּ کـِـه خُودت را گوشـِـه ے گـِـلوُ قایــِم کــُنے ...

چیزے را عَوَض نـِمے کــُـنـَـد !

بالاخـَـره یا اَشک مے شـَـوے دَر چــِشمانـَـم

یا عـُـقده دَر دلـــَـ ــ ـمـ !

خــدایــا...!!!


اینکــه میگـــی از رگ گـردن بـه من نـزدیک تــری و از ایــن حـرفا....

در سطح درک مـن نیسـت.....

یه دقیقـه بیـا پاییــن بـغلم کــن "میشـه "؟؟؟!

لبخند  کـــهـ میزنم


در בنیای کـــودکانــه ے خوבتاטּ فکر میکنیב


 בرבے نیستــــــ


 زجـــ ـری نیستــــــ


 غمـے نیستــــــ


 اما با هر لبخنـב روحم زخم برمیבارב


 قهـ قهـ کـــهـ میزنـم בلم زجه میزنـב


 این استــــــ حکایتــــــ کسے کهـ


 با خنـבه هـایش دنـیایی را مے خنבانـב

بعضـــــﮯ وقتـــ ـ ــا مـجـبـورے تو فضاے بغضتــــــ بـخنـבے...

 

 

בلتـــــ بگیرهـ ولـــــے בلـگـیرے نکنـــــے...

 

 

شاکـــے بشــے ولـــے شکایتـــــ نکنـــے...

 

 

گریـﮧ کنے اما نـבֿارے اشکاتـــــ پیـבا شـטּ...

 

 

خیـــ ـ ـــلے چـیـزارو بـبـیـنے ولــے نـבیــבش بـگیـرے...

 

 

خیلــے حـرفـارو بـشـنـوے ولی نشنیـבهـ بـگـیـرے!

 

 

خیلے ـها בلتـــــو بشکنـטּ ...

 

 

و تــــــو فقــــط سکوتـــــ  کنــے....

 

 

همیـــטּ

عادت ندارم درد دلم را

به همه کس بگویم ..! ! !

پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم...

تا همه فکر کنند . . .

نه دردی دارم و نه قلبی...!


 

چهارشنبه 9 اسفند1391 19:33 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

اجازه ... !

اشک سه حرف ندارد ... ،

اشک خیلی حرف دارد.

تنــ ــد رفـتـ ـه استـ ــ ..

کــودکـ ـی هـایـ ـ مـ ـن ..

با دوچـ ـرخـه يـ ـ قــراضـه اشـ ـ کـ ـه همـ ـیشــه يـ ـ خـ ـدا
 

پنـچـ ـر بـود ..!


یهـ جِسمــ ِ نــوزدهــ بیـستــ سآلِهـ

 ... یِهـ تَفَکُر ِهَفتـــ ـ هَشتــ سآلِهـ ..

یِهـ زَخمـِِ دَهـ یـآزدَهـ سآلِهـ .. 

یِهـ روح ِچِهِل سآلِهـ ...

 این مَنَمـــ ..!

هَنوز نَسل ِآدِمـــ هآے
 دآغون مُنقَرِض نَشُدِهـ ..چهارشنبه 2 اسفند1391 17:26 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
در آیـــنــــهــــ

دخـــتـــری دیــــدم پـــریشــــان

هــــرچـــه مــی گــفــتـــم تـــکــرار مـی کـــرد

و اشـــــکـــــ مـی ریــــخـــتــ

خـــــدا شــــفـــایـَــــش دهـــــد

دیــــوانــه بـــــود . . .

عکس در حال بارگذاری است. لطفا چند لحظه صبر کنید.

بادکنـــک مـــن!

تاب نفســـي را که به آن داده‌ام نـــدارد

ببيـــن . . .

چگونـــه سر به هـــر کجا ميـــزند

که تهـــي شود از انـــدوه!

من خیلی وقته از کسی ناراحت نمیشم..

تمام سختیش یه خنده زورکیه،

و شونه بالا انداختن الکیه...

خیلی وقته خیلی چیزا رو میدونم،

و خودمو میزنم به ندونستن...

سختیش یه لحظه حرف عوض کردنه ،

و بی خیال شدنه...

بی خیال ! ! ! 

هیچ قــــطاری از این اتــــاق نمی گذرد

من اینجــــا نشسته ام

و با همین سیـــــ ـگار

قــــطار می آفرینم

نمی شنـــوی …!؟

سرم دارد سوتــــــ ــ ـ می کشد 


یکشنبه 22 بهمن1391 16:46 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
     

نمـــی دانم چــــرا ؟


این روزهــــا


در جـــواب هـــرکــــه

 

از حـــالم مـــی پرســــد

 


تا مـی گویـم:خوبــــم

 

چشمـــــانم

 

خیس مــــی شـــــود!همـچـون ساعـت شنی شــده ام
کــه نـفــس هـای آخـرش را مـیـزنـد
و الـتـمـاس مـیـکــنــد
یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد
مــن هــم 
نه …! !
لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد ! ! !
بــگـذاریــد تــمام شــوم 

دلم یک غریبه می خواهد
بیاید بنشیند فقط سکوت کند
من هـی حرف بزنم
...
و بزنم و بزنم
تا کمی کم شود از این همه بار
بعد بلند شود و برود
نه نصیحتی نه.....
انگار نه انگار!!


شنبه 21 بهمن1391 13:43 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 گاه جلوی آینه می ایستم ... خودم را در آن میبینم ..

دست روی شانه اش میگذارم و می گویم... ...

چه تحملی دارد "دلت"...!!!

خدایا ممنون که مرا در حد ایوب میبینی…


ولی تمامش کن!


دیگر بریده ام…


براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

وقتی دلت خسته شــد ، 

دیگر خنده معنایی ندارد ... 

فـقـط می خندی تا دیگران ، 

غم آشیانه کرده در چشمانت را نـبـیـنـنـد ! 

وقتی دلت خسته شــد ، 

دیگر حتی اشکهای شبانه هـم آرامت نمی کنند ... 

فـقـط گریه می کنی چون به گریه کردن عادت کرده ای ! 

وقتی دلت خسته شــد ، 

دیگر هیچ چیز آرامت نمی کند به جز دل بریدن و رفتن...

جمعه 24 آذر1391 18:43 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
این روزها...  

بیشتر از قبل ،حال همه را میپرسم...

سنگ صبور غم هایشان میشوم...

                                                 اشکهای ماسیده روی گونه هایشان را پاک میکنم

                                                                                     اما...

                                                                      یک نفر پیدا نمیشود

                                                              که دست زیر چانه ام بگذارد...

                                                                   سرم را بالا بیاورد و بگوید:

                                                                    حالا تـــــــو برایمــــــ بگو...

سه شنبه 9 آبان1391 16:19 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!


وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:


پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!!


چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...

شنبه 15 مهر1391 18:20 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 خدایاشبیه بادکنکی شده ام

 ازبغضهایی که به اجبار فرو داده ام...

 التماست میکنم...

 فقط یک سوزن!

 تکه تکه شدنم باخودم...


گاهی آدم احتیاج داره یکی بیاد بزنه رو شونهش و بگه :

 هی رفـ ـیـ ـق!

 از چیزی ناراحتی؟

 اونوقت آدم برگرده بگه:

 آره رفیق،ازهـمه چـی ...

پنجشنبه 6 مهر1391 13:53 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

ســــخـــت اســـت وقتـــي از شـــدت بـــغـــض

گـــلـــو درد بگـــيري

و هـــمـــه بگـــويـــند

لبـــاس گـــرم بـــپـــوش !!!

چهارشنبه 25 مرداد1391 22:13 |- בخترے مانندهــ ماهـ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
aytem.ml